Adolfo

  1. Отель Adolfo Римини

Адрес: Via Catania, 29

Arix

  1. Отель Arix Римини

Адрес: Via Messina, 3

Austin

  1. Отель Austin Римини

Адрес: Via Birindisi, 33

Austria

  1. Отель Austria Римини

Адрес: Via Catania, 11